Wednesday, July 30, 2008

Mustika Retno Dumilah - kawedhar dening Ki Agus Purwadi

Lampahan :

MUSTIKA RETNO DUMILAH

musTikretN fumilh

(Paramayoga)

  1. Jejer kahyangan Jonggrengsaloka inggih Junggirikaelasa. Bathara Manik Maya inggih Hywang Guru lenggah siniwaka wonten dhampar Marcukundamanik, nampi rawuhipun jawata Sidik Pangudal-udal Bathara Narada 1) ugi para putra atawisipun Bathara Indra dalah Bathara Brama kepareng ngabyantara caket lenggahipun kanjeng Rama.

Bathara Guru sanget suka penggalihipun amargi sampun kasembadan anggenipun damel kawah Candradimuka tuwin Wot Ogal-Agil, Kori Selamatangkep punapa dene kaendahan taman kaswargan. Raos suka kala wau kedadak sirna amargi kawontenan kahyangan hawanipun benter, sareng dipun titipriksa jebul kawah Candradimuka umop. Gara-gara bentering Kahyangan kadadosan saking pokalipun satriya ingkang tapa wonten nginggil samodra, namipun Bambang Kanekaputra.

Bambang Kanekaputra 2) punika kalebet wayahipun Bathara Naradha putra saking Resi Darmaja, wondene anggenipun tapa ngasta mustika nama Retna Dumilah, mila mboten saget kerem. Keparengipun Bathara Guru, Bambang Kanekaputra badhe dipun sirnaaken, naming Bathara Narada mboten sarujuk, sanaosa wonten pepalangipun, Bathara Guru tetep badhe merjaya Bambang Kanekaputra, wusananipun para dewa kadhawuhan ngranjab gaman supados Babang Kanekaputra pejah. Pasewakan paripurna, para putra sami siyaga ngayuda, Bathara Guru kundur dhateng kawidodaren Tinjamaya.

  1. Ing kahyangan Tinjomaya, Bathari Uma kepareng methuk kunduripun ingkang garwa lajeng kekalihipun manjing sasana bujana kembul dhahar andrawina jambu dipanirmala.
  2. Mandeg ing Repatkepanasan, Bathara Indra dalah para kadang dewa sami-sami tata-tata sawega bidhal dhateng Gisiking samodra. Sasampunipun pirantos mboten wonten ingkang nguciwani, para dewa nunten bidhal.
  3. Mandeg telenging samodra, Bambang Kanekaputra nembenembe nglampahi tapa kumambang wonten nginggiling toya, wondene astanipun nggegem mustika Retna Dumilah. Mboten watawis dangu katungka rawuhipun Bathara Narada ingkang lajeng paring cecala bilih anggenipun tapa badhe nampi pacoban, naming Bambang Kanekaputrakadhawuhan teguh mboten kengguh dhateng baya pakewuh.

Sasampuipun paring wejangan kathah-kathah dumateng wayahipun, Bathara Narada lajeng jengkar badhe memanuki wayahipun saking katebihan. Sapengkeripun Bathara Narada, para dewa sami dhateng lajeng mrawasa Bambang Kanekaputra. Sinaosa kathah para dewa ingkang mrawasa, bambang kanekoputra mboten ajrihmalah kepara saget mupuh yudanipun para dewa.

Midhanget bilih Para dewa sami kasoran, Bathara Guru kapeksa sabyantu satemah dados perang catur utawi bantahan kalian Bambang Kanekaputra. Bethara Guru kawon bantahanipun lajeng bandayuda saengga dangu mboten wonten ingkang menang , mboten wonten ingkang kawon. Nyumurupi wayahipun tandhing yuda kalian Bathara Guru, Bathara Narada tumiyup saking nggegana lajeng misah ingkang sami pancakara. Ketang tresnanipun dhumateng wayah, Bambang Kanekaputra dipun ripih sampun ngantos mopo kepingin dados dewa, naming ingkang dipun ripih puguh, mila bethara Narada lajeng ngalah. Bambang Kanekaputra dipun presandha menawi kiat nedha who pelem Pratanggajiwa, ing ngriku saget dados Dewa.

Kocap, Bambang kanekaputra ugi lajeng ngraosaken pelem Pratanggajiwa, saking kecut sanget ngantos mboten kraos mripatipun kiyer-kiyer saha padharanipun mblendhuk. Sanaosa makaten, pelem pratanggajiwa saget katedha ngantos telas, mila Bathara Guru nampi Bambang Kanekaputra dados dewa saha dipun aken kadang sepuh. Bingah manahipun Bathara Narada lajeng nunggil sajiwa manjing angganipun Bamabang Kanekaputra inking sampun salin wujud mboten bagus kala wau. Bambang Kanekaputra inggih lajeng wewisik Bathara Narada 3).

Bathara Guru taksih kepranan dhumateng mustika Retna Dumilah ingkang kaasta dening Bethara Narada utawi Bambang Kanekaptra punika, naming nalikanipun badhe kapundhut, mustika malah dipun bucal satemah ambles dhateng salebeting bumi. Para dewa sanesipun ugi sami kepranan lajeng bidal ngupadosi icaling mustika retnadumilah.

  1. Jejer kahyangan Soyoruri, Hywang Ismaya dipun adhep Bathara Kamajaya rembagan prakawis wontenipun titah nami Bambang Kanekaputra ingkang tapa ngambang nyuwun dados dewa. Bathara Ismaya lajeng ngendika dhumateng ingkang putra bilih titah ingkang tapa ngambang punika wayah hywang Narada lan wekdal samangke sampun winisudha dados kamituwangganing dewa. Bathara Kamajaya kadhawuhan mangayubagya dhateng kahyangan Jonggrengsaloka, lajeng bidhal.

Lampahipun Bathara Kamajaya pinanggih raseksa saking Wisabawana, sulayaning rembag dados perang sekar. Para denawa sami kapracondhang, Bathara Kamajaya Nglajengaken lampah.

  1. Madeg Kahyangan Saptapertala. Hyang Antaboga nampi rawuhipun para kadang dewaning bumi lajeng sami rembagan tata tentreming bumi. Namung lajeng katungka dhawahing Mustika Retna Dumilah ndadosaken ngungune para dewaning bumi. Bathara Antaboga ingkang kapranan dhateng wujudipun mustika nunten mudndhut Mustika Retna Dumilah kala wau saha lajeng kauntal.

Katungka rawuhipun Bathara Wisnu lan para dewa sanesipun ingkang sami kepingin nggadhahi mustika. Bathara Wisnu pitaken kaliyan Bathara Antaboga naming dipun wangsuli menawi kahyangan Saptapertala mboten wonten Mustika, sulayaning rembag dados perang. Bathara Wisnu sakadang kasoran lajeng sami ngoncati palagan, wondene Bathara Antaboga inggih lajeng bidal Kaywangan Jonggrengsaloka.

  1. Jejer Kahywangan Jonggrensaloka. Bathara Guru dipun adep Bathara Narada saha nampi sowanipun Bathara Kamajaya ingkang matur kautus Bathara Ismaya perlu mangayubagya jumenengipun Bambang Kanekaputra anggenipun dados dewa.

Boten wetawis dangu katungka sowanipun Bethara Antaboga ingkang masrahaken Mustika Retna Dumilah. Bathara Guru suka manahipun lajeng paring lintu wujud Bungul Kencana, dhumateng Bathara Antaboga. Nyarengi lungtinampan bungul Kencana, Bathara Wisnu sakadang sami sowan nyuwun Mustika retna Dumilah.

Bathara Guru lajeng duka amargi mustika naming setunggal badhe dipun alap dewa ingkang mboten sakedhik, pramila Mustika Retna Dumilah dipun banting satemah sumyur dados sesotya lajeng kangge rerenggan bale Paparyawarna. Wondene Mustikanipun kapuja dados Widodari tiga inggih punika Bathari Widawati 4) Bathari Sri 5) dalah Bathari Rumingrat utawi bethari Lokati 6) Para widodari lajeng manjing karang Kawidodaren, pasewakan kabibaraken.

4) Mbenjang dados underaning trak Maespati

5) Mbenjang nurunaken Trah Ngastina

6) Mbenjang dados underaning trah Lokapala

  1. Madeg ing kahyangan Tinjamaya. Bathari Uma Umaran nampi rawuhipun ingkang garwa hywang Guru lajeng sami karonsih nganglang Jagad sekaliyan mirsani endahing samodra.

Kocap nalika hywang Guru mirsani endahing samodra ingkang kasorot cahya candikala, kadadak kasmaran nedya nandukaken saresmi wonten telenging samodra, naming kemawon bethari Uma nduwa kersane ingkang raka amargi nedheng wonten ourug. Ubaling asmara temah kamanipun Hyang Guru dhawah ing lumahing samodra. Ponang kama Mblabar pecah dados kalih 7) ngantos nuwuhaken gara-gara salebeting seganten wonten unthuk ingkang mahanani hawa benter ngantos ulam seganten sami kapidhara.

Bathara Guru duk dhumateng bathari Uma mila lajeng njambak rikmanipun ingkang garwa. Bethari Uma pijer ngendani ngantos Hywang Guru muntap dukanipun lajeng tuwuh asta kalih malih saenga astanipun Hyang Guru dados sekawan. Ewasemanten Bathari Uma Puguh mboten purun ngladosi asmaraniun ingkang garwa, Bathara Guru nunten bramantya, astanipun Bathari Uma dipun Plintir, pasuryanipun dipun tapuk cenela ngantos salin slaga dados wujud raseksi ingkang nggegilani.

Sasampunipun mirsani pasuryanipun Bathari Uma ingkang dados awon punika, Bethara Guru nembe Nglenggana ing reh kalepatanipun, mupus dumadosing pepesthen Bathari Uma lajeng dipun pegat saha kasantun asma Bathari Durga, pinaringan papan wonten ing madyaning wana Krendhawahana inggih wana Pasetran Gandamayit. Bathara Guru dalah Bathari Durga lajeng Kundur sewang-sewangan.

---------Tancep Kayon----------

Pratelan :

7) Pecahing kama, ingkang setunggal dados gatra titah ing benjang dados Bethara Kala, ingkang setunggal malih dipun sarap dening Dewi Anjani ingkang mbenjang lajeng nurunaken Anoman.

dipun kirim : agus purwadi - jkt

Thursday, April 24, 2008

Teh - Madu, Ampuh Bunuh Bakteri

Tak diragukan lagi, teh memiliki banyak manfaat. Demikian pula madu, yang dikenal berkhasiat. Kalau kedua bahan itu dicampurkan, tentu lebih banyak lagi kegunaannya. Riset terbaru yang dirilis belum lama ini menyatakan bahwa campuran teh dan madu efektif menurunkan kadar bakteri penyebab penyakit (patogen) dalam daging yang kita konsumsi.

"Hasil riset yang kami lakukan menunjukkan campuran teh melati dan madu atau teh hijau dan madu memiliki aktifitas mikrobial yang tinggi," jelas pemimpin riset Daniel Fung, profesor dari Kansas State University.

Studi dilakukan pada beberapa bahan dengan menggunakan ekstrak teh dan madu yang terbukti bisa mengurangi bakteri Listeria monocytogenes dan E. coli. Listeria adalah bakteri berbahaya yang ditemukan pada susu mentah, es krim, keju lunak, dan daging ikan mentah atau ikan asap. Dalam riset tersebut, peneliti menggunakan irisan tipis daging dada kalkun, yang diberi campuran teh melati dan madu kental. Hasilnya, tingkat bakteri Listeria monocytogenes turun 10 sampai 20 persen,

Demi alasan kesehatan, Fung menganjurkan teh sebagai minuman yang wajib dikonsumsi setiap hari. Terlebih bagi Anda yang suka menyantap daging atau sayuran mentah, dianjurkan selalu mencampurnya terlebih dahulu dengan ramuan tah-madu.

"Biasakanlah menggunakan teh dan madu saat mencuci daging mentah untuk membuang komponen asing yang berbahaya bagi kesehatan," tambah Fung, seperti dilansir dari Newswise. (SM 03-03-08)

posted by Dwi Hananto - Krendetan-Surabaya

Kunyit Putih Anti Kanker

Kunyit putih memang tak setenar saudaranya, kunyit kuning, yang telah sekian lama dipercaya memiliki berbagai khasiat. Padahal, rimpang ini sangat potensial digunakan sebagai obat herba. Banyak kalangan mengakui khasiat kunyit putih sebagai penangkal masuk angin dan efektif menekan risiko kanker.

Secara fisik, kunyit putih memang agak berbeda dari kunyit kuning. Ukuran rimpang ini cenderung lebih kecil, dan rasanya lebih getir. Tetapi keduanya memiliki aroma khas dan kuat lantaran kandungan minyak atsirinya.

Sebagai obat tolak masuk angin, pengolahan kunyit putih ini cukup sederhana. Ambil 200 gram kunyit yang telah dicuci dan dikupas, kemudian parut dan peras untuk diambil airnya. Setelah itu panaskan, kemudian minum selagi hangat. Jika terasa agak getir, Anda dapat menambahkan sedikit madu.

Sebagai antikanker, Anda dapat mengkonsumsi ekstrak kunyit putih. Kunyit putih ini mengandung suatu zat yang akan menempel secara selektif pada sel-sel kanker. Zat ini dipercaya mampu memandulkan perkembangan sel yang berkembang biak secara abnormal. Banyak pasien yang cocok dengan alternatif ini, sebagai pelengkap terapi penyembuhan kanker yang lain. Zat antikanker kunyit putih ini berasal dari kandungan senyawa protein toksis dan kurkumin.

Namun kemampuan kunyit putih melawan kanker ini masih perlu dipatenkan dengan penelitian yang lebih mendalam. Peneliti obat tradisional dari Fakultas Farmasi Universitas Airlangga (Unair), Dr Mangestuti, MS, Apt, menerangkan khasiat kunyit putih telah dikenal turun temurun. Namun sejauh ini, uji klinis khasiat kunyit putih baru sebatas pemanfaatan minyak atsiri untuk gangguan pencernaan. Sementara khasiat untuk kanker, belum ada hasil penelitian resmi dan saat ini penelitian lebih lanjut sedang dilakukan.

Mangestuti menambahkan, prinsipnya segala jenis akar rimpang memiliki khasiat yang hampir serupa. Rata-rata tanaman rimpang semacam jahe, kunyit, temu kunci memiliki kandungan minyak atsiri yang bagus untuk pencernaan, misalnya sebagai pereda perut kembung, mual, sakit perut. Di masyarakat, tak sedikit orang yang telah merasakan khasiatnya. Konsumsi perasan air kunyit putih dalam porsi wajar meskipun setiap hari terbukti tidak memberikan efek merugikan.

Selain diminum atau diekstraksi, kunyit putih ini juga dapat digunakan untuk pemakaian luar seperti memar, keseleo, bisul yang sulit pecah, cukup borehkan parutan rimpang kunyit putih pada bagian tubuh tersebut. Masyarakat tradisional juga kerap menggunakan gilingan rimpang yang menjadi serbuk dan dikeringkan sebagai bedak. (SM 25-03-08)

posted by Dwi Hananto - Krendetan-Surabaya

Tuesday, April 22, 2008

Pengalaman Empiris Bisnis Dunia Teknologi

kira2 temen2 apakah ada pemikiran pengembangan jaringan internet
khususnya Tirtomoyodan umumnya Wonogiri.Menawi wonten kulo seneng
menawi kita2 saling sharing informasi,syukur2bisa mewujudkan cita2 tersebut.
 
Hanya urun rembug dari saya, sisi teknologinya mungkin sudah bisa supportmisal
3G( basis celuler )Radio wireless ( Motorola Canopy, Mikrotik dll). Berdasar
pengalaman saya mengelola satu jaringan ygmelibatkan pemerintah kendala
paling utama adalah di faktor USER ( Human nya ).Saat ini perusahaan yg
saya pimpin memiliki kontrak kerjasama ekseklusif dengan PEMKOT BOGOR.
Yg mana culture tdk beda jauh dengan
Jakarta krn jarak,akan tetapi kendala yg
mendasar adalah di user. System aplikasi yg diusung pun sudah sangat baik,
baik yg berbasis Oracle,SQL dll, baik yg support KPT online, masjid online sampai
ke dunia sekolahan setingkat SMP s/d SMA. Kendala yg saya dan team hadapi
sangat complicated sekali.
 
Jika kawan2 ada pemikiran kearah sana, hal yg paling pokok menurut saya adalah
struktur jaringan yg perludipikirkan baik Internasional conection maupun local
Exchangenya. Krn komponen ini yg spt last mile msh sangat mahal. Contoh saya
punya 4 backhole besar berbasis 7G dgn kapasitas 155 M, anakan BTS saya pake 5G
baik canopy maupun mikrotik. Sementara CPE menggunakan Senao,Edimax, Linksys,
dan sebagian HDSL, yg mana komponen internet lokal saya free hanya internasional
(ada 2 sumber FO dan Satellite ).
 
Begitu saya hitung total investasi untuk 4 Main BTS dan 67 BTS anakan, sekitar 140 AP
sdh hampir mendekati angka 4 M Rupiah. Urun rembug saya itu semua bisa kita
kerjakan kl market potensialnya bisa kita garap( saya sdh 2 th saat ini revenue saya
perbln aja br sekitar 850jt/bln ) jd berat sekali. Belum persaingan yg semakin ga jelas,
jadi kl kita hanya mengandalkan pasar internet sangat kecil sekali revenuenya.
Maka dr itu content yg hrs kita angkat ( sy kerjasama dgn para pemegang licent game
oline yg resmi ) yg mana rekan2 warnet bisa kita garap scr bisnis.
Selanjutnya kagem konco2 yg ingin berkecimpung didunia ini hayo kl memang kerso
kita saling tuker pengalaman.Yg saya punya hanya pengalaman mengelola bisnis
internet ( krn sy pegang NAP dan ISP ). Hal2 yg penting adalah :
Teknologi,Investasi,Managemen dan Pasar itu yg hrs bener2 kita sama mix kan,
mudah2an email ini ada manfaatnya, kalau tidak saya nyuwun sewu Jangan lupa juga
Product,Price,Place and Promotion, intinya semua bisa jln kalau aspek bisnisnya juga jalan.
 
Email ini saya tulis di dr Singapore krn ada persiapan Comunic Asia karo ngindangi
anak wedok sekolah ,yg mana product IT baru akan bermunculan, ayo kita jg kompetitif
dgn negara2 lain khsusnya kita org Tirtomoyo
arepo wong ndeso yo ayo maju bareng2.
 
salam sukses
sulihno
 
PT.Digital Wireless Indonesia
Kantor Taman E.3.3 unit B.5
Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950
Phone : +6221 576 4388/99
Info  : www.digi.net.id/www.digisat.co.id
email : sulihno@digi.net.id/sulihno@digisat.co.id

Tuesday, April 1, 2008

Dampak Ponsel Lebih Berbahaya Daripada Rokok
Canberra
- Pemakaian ponsel lebih membahayakan nyawa manusia dibanding rokok. Demikian dikatakan oleh Dr. Vini Khurana, dokter terkemuka di Australia. Pasalnya gara-gara radiasi ponsel, pemakai bisa menderita kanker otak mematikan.

Menurut dokter pakar kanker yang telah memenangkan 14 penghargaan medis itu, penggunaan ponsel dalam masa 10 tahun meningkatkan risiko terkena kanker otak sampai 2 kali lipat. Hal ini disimpulkan dalam laporannya bertajuk 'Mobile Phones and Brain Tumours – A Public Health Concern'.

"Bahaya ponsel punya implikasi kesehatan yang lebih luas daripada rokok dan memerlukan perhatian dari kita semua, khususnya kaum muda," tandas Dr Khurana, seperti dikutip detikINET dari Sidney Morning Herald, Senin (31/3/2008).

Dalam laporannya, Dr Khurana mengevaluasi 100 studi yang telah menganalisis dampak kesehatan pemakaian ponsel. Dalam empat tahun mendatang, bukti signifikan kanker otak ini disebutkannya akan bermunculan. Ia pun minta pemerintah dan industri terkait segera mengambil langkah signifikan untuk mengantisipasi dampak buruk radiasi ponsel itu.

Namun seperti biasanya, pendapat yang berlawanan kembali dikemukakan. Lembaga industri ponsel, Mobile Operators Association menolak hasil studi itu. Mereka menyatakan, pendapat Dr Khurana berlawanan dengan studi 30 penelitian independen dan juga pendapat WHO, lembaga kesehatan dunia.

(posting : Pak Parto - Banyakprodo-Bangkok)

Thursday, March 27, 2008

Internet Gratis Dg Free Proxy

Itulah kira-kira ungkapan atau pertanyaan yang sering di katakan oleh para pengguna internet di Indonesia mengingat harga koneksi internet di indonesia masih sangat mahal dan memberatkan bagi sebagian orang. Terus sampai kapan warga indonesia bisa mendapatkan akses internet gratis seperti di negara2 lain jawabannya mungkin, ya kapan-kapan lahhh….!!!

Sebenarnya saat ini ada kesempatan untuk menikmati internet gratis melalui jaringan operator selular baik itu CDMA ataupun GSM, meskipun untuk kualitas koneksinya banyak sekali kekurangganya tapi ini merupakan cara alternatif untuk bisa internetan tanpa biaya yang mahal dan bahkan ini bisa di gunakan secara gratis oleh siapa saja asalkan di lokasi penggunanya terdapat sinyal dari operator selular yang jaringanya bisa di gunakan/mendukung.

Thursday, March 13, 2008

KANKER vs KELADI TIKUS

Kanker tidak lagi mematikan. Para penderita kanker di Indonesia dapat memiliki harapan hidup yang lebih lama dengan ditemukannya tanaman "KELADI TIKUS" (Typhonium Flagelliforme/ Rodent Tuber) sebagai tanaman obat yang dapat menghentikan dan mengobati berbagai penyakit kanker dan berbagai penyakit berat lain.

Tanaman sejenis talas dengan tinggi maksimal 25 sampai 30 cm ini hanya tumbuh di semak yang tidak terkena sinar matahari langsung. "Tanaman ini sangat banyak ditemukan di Pulau Jawa," kata Drs.Patoppoi Pasau, orang pertama yang menemukan tanaman itu di Indonesia.

Tanaman obat ini telah diteliti sejak tahun 1995 oleh Prof Dr Chris K.H.Teo,Dip Agric (M), BSc Agric (Hons)(M), MS, PhD dari Universiti Sains Malaysia dan juga pendiri Cancer Care Penang, Malaysia. Lembaga perawatan kanker yang didirikan tahun 1995 itu telah membantu ribuan pasien dari Malaysia , Amerika, Inggris , Australia , Selandia Baru, Singapura, dan berbagai negara di dunia.

sosok tanaman keladi tikus yang banyak di jumpai di Indonesia
informasi lengkap tentang tanaman ini dapat anda baca di zaki florist
yang berlokasi di Jl. Sutoyo 101 Jember Jawa Timur Indonesia

Di Indonesia, tanaman ini pertama ditemukan oleh Patoppoi di Pekalongan, Jawa Tengah. Ketika itu, istri Patoppoi mengidap kanker payudara stadium III dan harus dioperasi 14 Januari 1998. Setelah kanker ganas tersebut diangkat melalui operasi, istri Patoppoi harus menjalani kemoterapi (suntikan kimia untuk membunuh sel, Red) untuk menghentikan penyebaran sel-sel kanker tersebut. "Sebelum menjalani kemoterapi,dokter mengatakan agar kami menyiapkan wig (rambut palsu) karena kemoterapi akan mengakibatkan kerontokan rambut, selain kerusakan kulit dan hilangnya nafsu makan," jelas Patoppoi. Selama mendampingi istrinya menjalani kemoterapi, Patoppoi terus berusaha mencari pengobatan alternatif sampai akhirnya dia mendapatkan informasi mengenai penggunaan teh Lin Qi di Malaysia untuk mengobati kanker. "Saat itu juga saya langsung terbang ke Malaysiauntuk membeli teh tersebut," ujar Patoppoi yang juga ahli biologi.

Ketika sedang berada di sebuah toko obat di Malaysia , secara tidak sengaja dia melihat dan membaca buku mengenai pengobatan kanker yang berjudul Cancer, Yet They Live karangan Dr Chris K.H. Teo terbitan 1996. "Setelah saya baca sekilas, langsung saja saya beli buku tersebut. Begitu menemukan buku itu, saya malah tidak jadi membeli teh Lin Qi, tapi langsung pulang ke Indonesia ," kenang Patoppoi sambil tersenyum. Di buku itulah Patoppoi membaca khasiat typhonium flagelliforme itu.

Berdasarkan pengetahuannya di bidang biologi, pensiunan pejabat Departemen Pertanian ini langsung menyelidiki dan mencari tanaman tersebut. Setelah menghubungi beberapa koleganya di berbagai tempat, familinya di Pekalongan Jawa Tengah, balas menghubunginya. Ternyata, mereka menemukan tanaman itu di sana . Setelah mendapatkan tanaman tersebut dan mempelajarinya lagi, Patoppoi menghubungi Dr. Teo di Malaysia untuk menanyakan kebenaran tanaman yang ditemukannya itu. Selang beberapa hari, Dr Teo menghubungi Patoppoi dan menjelaskan bahwa tanaman tersebut memang benar Rodent Tuber. "Dr Teo mengatakan agar tidak ragu lagi untuk menggunakannya sebagai obat," lanjut Patoppoi.

Akhirnya, dengan tekad bulat dan do'a untuk kesembuhan, Patoppoi mulai memproses tanaman tersebut sesuai dengan langkah-langkah pada buku tersebut untuk diminum sebagai obat. Kemudian Patoppoi menghubungi putranya, Boni Patoppoi di Buduran, Sidoarjo untuk ikut mencarikan tanaman tersebut. "Setelah melihat ciri-ciri tanaman tersebut, saya mulai mencari di pinggir sungai depan rumah dan langsung saya dapatkan tanaman tersebut tumbuh liar di pinggir sungai," kata Boni yang mendampingi ayahnya saat itu.

Selama mengkonsumsi sari tanaman tersebut, isteri Patoppoi mengalami penurunan efek samping kemoterapi yang dijalaninya. Rambutnya berhenti rontok, kulitnya tidak rusak dan mual-mual hilang. "Bahkan nafsu makan ibu saya pun kembali normal," lanjut Boni. Setelah tiga bulan meminum obat tersebut, isteri Patoppoi menjalani pemeriksaan kankernya. "Hasil pemeriksaan negatif, dan itu sungguh mengejutkan kami dan dokter-dokter di Jakarta ," kata Patoppoi.

Para dokter itu kemudian menanyakan kepada Patoppoi, apa yang diberikan pada isterinya. "Malah mereka ragu, apakah mereka telah salah memberikan dosis kemoterapi kepada kami," lanjut Patoppoi. Setelah diterangkan mengenai kisah tanaman Rodent Tuber, para dokter pun mendukung Pengobatan tersebut dan menyarankan agar mengembangkannya. Apalagi melihat keadaan isterinya yang tidak mengalami efek samping kemoterapi yang sangat keras tersebut. Dan pemeriksaan yang seharusnya tiga bulan sekali diundur menjadi enam bulan sekali."Tetapi karena sesuatu hal, para dokter tersebut tidak mau mendukung secara terang-terangan penggunaan tanaman sebagai pengobatan alternatif," sambung Boni sambil tertawa.

Setelah beberapa lama tidak berhubungan, berdasarkan peningkatan keadaan isterinya, pada bulan April 1998, Patoppoi kemudian menghubungi Dr.Teo melalui fax untukmenginformasik an bahwa tanaman tersebut banyak terdapat di Jawa dan mengajak Dr. Teo untuk menyebarkan penggunaan tanaman ini di Indonesia. Kemudian Dr .. Teo langsung membalas fax kami, tetapi mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, karena jarak yang jauh," sambung Patoppoi. Meskipun Patoppoi mengusulkan agar buku mereka diterjemahkan dalam bahasa Indonesiadan disebar-luaskan di Indonesia, Dr. Teo menganjurkan agar kedua belah pihak bekerja sama dan berkonsentrasi dalam usaha nyata membantu penderita kanker di Indonesia.

Kemudian, pada akhir Januari 2000 saat Jawa Pos mengulas habis mengenai meninggalnya Wing Wiryanto , salah satu wartawan handal Jawa Pos,Patoppoi sempat tercengang. Data-data rinci mengenai gejala, penderitaan, pengobatan yang diulas di Jawa Pos, ternyata sama dengan salah satu pengalaman pengobatan penderita kanker usus yang dijelaskan di buku tersebut. Dan eksperimen pengobatan tersebut berhasil menyembuhkan pasien tersebut. "Lalu saya langsung menulis di kolom Pembaca Menulis di Jawa Pos," ujar Boni. Dan tanggapan yang diterimanya benar-benar diluar dugaan. Dalam sehari, bisa sekitar 30 telepon yang masuk. "Sampai saat ini, sudah ada sekitar 300 orang yang datang ke sini," lanjut Boni yang beralamat di Jl. KH. Khamdani, Buduran Sidoarjo.

Pasien pertama yang berhasil adalah penderita Kanker Mulut Rahim stadium dini. Setelah diperiksa, dokter mengatakan harus dioperasi. Tetapi karena belum memiliki biaya dan sambil menunggu rumahnya laku dijual untuk biaya operasi, mereka datang setelah membaca Jawa Pos. Setelah diberi tanaman dan cara meminumnya, tidak lama kemudian pasien tersebut datang lagi dan melaporkan bahwa dia tidak perlu dioperasi, karena hasil pemeriksaan mengatakan negatif.

Berdasarkan animo masyarakat sekitar yang sangat tinggi, Patoppoi berusaha untuk menemui Dr. Teo secara langsung. Atas bantuan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan, Sampurno, Patoppoi dapat menemui Dr. Teo di Penang , Malaysia . Di kantor Pusat Cancer Care Penang, Malaysia , Patoppoi mendapat penerangan lebih lanjut mengenai riset tanaman yang saat ditemukan memiliki nama Indonesia.

Ternyata saat Patoppoi mendapat buku "Cancer, Yet They Live" edisi revisi tahun 1999, fax yang dikirimnya di masukkan dalam buku tersebut, serta pengalaman isterinya dalam usahanya berperang melawan kanker. Dari pembicaraan mereka, Dr. Teo merekomendasi agar Patoppoi mendirikan perwakilan Cancer Care di Jakarta dan Surabaya . Maka secara resmi, Patoppoi dan putranya diangkat sebagai perwakilan lembaga sosial Cancer Care Indonesia , yang juga disebutkan dalam buletin bulanan Cancer Care, yaitu di :

Jl. Kayu Putih 4 No. 5, Jakarta , telp. 021-4894745, dan di Buduran, Sidoarjo.

Cancer Care Malaysia telah mengembangkan bentuk pengobatan tersebut secara lebih canggih. Mereka telah memproduksi ekstrak Keladi Tikus dalam bentuk pil dan teh bubuk yang dikombinasikan dengan berbagai tananaman lainnya dengan dosis tertentu. "Dosis yang diperlukan tergantung penyakit yang diderita," kata Boni. Untuk mendapatkan obat tersebut, penderita harus mengisi formulir yang menanyakan keadaan dan gejala penderita dan akan dikirimkan melalui fax ke Dr. Teo. "Formulir tersebut dapat diisi disini, dan akan kami fax-kan. Kemudian Dr. Teo sendiri yang akan mengirimkan resep sekaligus obatnya, dengan harga langsung dari Malaysia , sekitar 40-60 Ringgit Malaysia ," lanjut Boni. "Jadi pasien hanya membayar biaya fax dan obat, kami tidak menarik keuntungan, malahan untuk yang kurang mampu, Dr.Teo bisa memberikan perpanjangan waktu pembayaran. " tambahnya.

Sebenarnya pengobatan ini juga didukung dan sedang dicoba oleh salah satu dokter senior di Surabaya, pada pasiennya yang mengidap kanker ginjal. Adadua pasien yang sedang dirawat dokter yang pernah menjabat sebagai direktur salah satu rumah sakit terbesar di Surabayaini. Pasien pertama yang mengidap kanker rahim tidak sempat diberi pengobatan dengan keladi tikus, karena telah ditangani oleh rekan-rekan dokter yang telah memiliki reputasi. Setelah menjalani kemoterapi dan radiologi, pasien tersebut mengalami kerontokan rambut, kulit rusak dan gatal, dan selalu muntah. Tetapi pada pasien kedua yang mengidap kanker ginjal, dokter ini menanganinya sendiri dan juga memberikan pil keladi tikus untuk membantu proses penyembuhan kemoterapi. Pada pasien kedua ini, tidak ditemui berbagai efek yang dialami penderita pertama, bahkan pasien tersebut kelihatan normal. Tetapi dokter ini menolak untuk diekspos karena menurutnya, pengobatan ini belum resmi diteliti di Indonesia .. Menurutnya, jika rekan-rekannya mengetahui bahwa dia memakai pengobatan alternatif, mereka akan memberikan predikat sebagai "ter-kun" atau dokter-dukun.

"Disinilah gap yang terbuka antara pengobatan konvensional dan modern," kata dokter tersebut. Banyak hal menarik yang dialami Boni selama menerima dan memberikan bantuan kepada berbagai pasien. Bahkan ada pecandu berat putaw dan sabu-sabu di Surabaya , yang pada akhirnya pecandu tersebut mendapat kanker paru-paru. Setelah mendapat vonis kanker paru-paru stadium III, pasien tersebut mengkonsumsi pil dan teh dari Cancer Care. Hasilnya cukup mengejutkan, karena ternyata obat tersebut dapat mengeluarkan racun narkoba dari peredaran darah penderita dan mengatasi ketergantungan pada narkoba tersebut. "Tapi, jika pecandu sudah bisa menetralisir racun dengan keladi tikus, dia tidak boleh memakai narkoba lagi, karena pasti akan timbul resistensi. Jadi jangan seperti kebo, habis mandi berkubang lagi," sambung Boni sambil tertawa.

Juga ada pengalaman pasien yang meraung-raung kesakitan akibat serangan kanker yang menggerogotinya, karena obat penawar rasa sakit sudah tidak mempan lagi. Setelah diberi minum sari keladi tikus, beberapa saat kemudian pasien tersebut tenang dan tidak lagi merasa kesakitan. Menurut data Cancer Care Malaysia, berbagai penyakit yang telah disembuhkan adalah berbagai kanker dan penyakit berat seperti kanker payudara, paru-paru, usus besar-rectum, liver, prostat, ginjal, leher rahim, tenggorokan, tulang, otak, limpa, leukemia, empedu, pankreas, dan hepatitis. Jadi diharapkan agar hasil penelitian yang menghabiskan milyaran Ringgit Malaysia selama 5 tahun dapat benar-benar berguna bagi dunia kesehatan.

informasi lebih lanjut sehubungan dengan artikel "Obat Kanker" bisa menghubungi :

perwakilan lembaga sosial "Cancer Care Indonesia "

beralamat di Jl. Kayu Putih 4 no.5 Jakarta , telp : 021-4894745

(artikel kiriman dari : Parto Wiryoto - Bangkok)